How to – วิธีใช้งาน chmod พื้นฐาน

สวัสดีครับ เอาหล่ะวันนี้เราทำความรู้จักกับคำสั่งพื้นฐานในการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึง Files หรือ Directory ของระบบปฏิบัติการ Linux หรือ macOS ที่ใช้งานผ่านโปรแกรม Terminal นั้นก็คืออออออออ คำสั่ง chmod

เราหล่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานแบบง่าย ๆ  3 คำสั่งนะครับ

ตัวอย่างโครงสร้าง File / Directory 

คำอธิบาย

chmod คือ คำสั่งในการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึง File หรือ Directory
-R คือ คำสั่งเสริมเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงของไฟล์ทั่งหมดที่อยู่ภายใต้ Directory ที่ต้องการ
755 หรือ 655 หรือ 777  คือ ตัวเลขที่บงบอกว่าในบุคคลใดเข้าถึงไฟล์นี้ได้ระดับใดบ้างตามนี้

หมายเลขตัวแรก หมายถึง สิทธิการเข้าถึงของเจ้าของไฟล์
หมายเลขตัวที่สอง หมายถึง สิทธิการเข้าถึงของคนในกลุ่ม
หมายเลขตัวที่สาม หมายถึง สิทธิการเข้าถึงของบุคคลอื่น ๆ

0 หมายถึง ไม่มีสิทธิใด ๆ ใน File หรือ Directory นั้น ๆ
1 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ Execute (ประมวลผล) File หรือ Directory เท่านั้น
2 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ แก้ไข File หรือ Directory เท่านั้น
3 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ แก้ไข และ Execute (ประมวลผล) File หรือ Directory เท่านั้น
4 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ อ่าน File หรือ Directory เท่านั้น
5 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ อ่าน และ Execute (ประมวลผล) File หรือ Directory เท่านั้น
6 หมายถึง มีสิทธิเฉพาะในการ อ่าน และ แก้ไข File หรือ Directory เท่านั้น
7 หมายถึง มีสิทธิในการ อ่าน แก้ไข และ Execute (ประมวลผล) File หรือ Directory

เช่น ถ้าเรากำหนดให้ file3 เป็นสิทธิ 755 หมายถึง
เจ้าของ สามารถ อ่าน แก้ไข และ Execute (ประมวลผล) file3 ได้
คนในกลุ่ม สามารถ อ่าน และ Execute (ประมวลผล) file3 ได้
บุคคลอื่น สามารถ อ่าน และ Execute (ประมวลผล) file3 ได้